Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka

  • TOP cíle
  • Přírodní atraktivity
Soustava obou rybníků, Bohdanečského a Matky, byla s okolními rákosinami a vlhkými loukami v minulosti jednou z nejbohatších botanických lokalit. Dodnes je zoologicky i botanicky významnou lokalitou. Na vodní plochu rybníků navazuje celá hydrologická řada pobřežních společenstev rákosin, slatinných luk a dalších porostů.
Lokalita:
Bohdanečsko
Adresa:
533 41 Lázně Bohdaneč
Soustava obou rybníků, Bohdanečského a Matky, byla s okolními rákosinami a vlhkými loukami v minulosti jednou z nejbohatších botanických lokalit. Dodnes je zoologicky i botanicky významnou lokalitou. Na vodní plochu rybníků navazuje celá hydrologická řada pobřežních společenstev rákosin, slatinných luk a dalších porostů.

Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka se rozprostírá na ploše zhruba 250 hektarů. Toto území představuje komplex vodních a mokřadních biotopů vytvořených kolem jednoho z největších existujících rybníků bývalé pernštejnské soustavy. Zahrnuje slatinné louky, lesy, křoviny a rozsáhlé rákosiny s hnízdištěm bahenního a vodního ptactva. Je i důležitou zastávku tažných ptáků a s několika dalšími rybníky (např. Sejval, Pětinoha, Švihov) patří k chráněným ornitologickým stanovištím. Nachází se zde mnoho chráněných druhů rostlin a živočichů. Bohdanečský rybník (plocha 158 ha) je jeden z nejstarších rybníků pernštejnské rybniční soustavy a je připomínaný již roku 1480.