Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s.

Turistickou oblast Pardubicko zastřešuje oblastní organizace destinačního managementu spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Územní působnost turistické oblasti se rozkládá na území města Pardubice, Kladruby nad Labem a okolí a na území 4 místních akčních skupin. Jedná se o MAS Region Kunětická hora, MAS Bohdanečsko, MAS Holicko a MAS Železnohorský region. Pardubicko – Perníkové srdce Čech působí na území logicky a jednoznačně geograficky i historicky vymezeném, a to i v souladu s rozdělením turistických oblastí dle agentury CzechTourism.

Turistická oblast Pardubicko je jednou z pěti turistických oblastí Pardubického kraje a jako poslední z těchto pěti založila i oblastní organizaci cestovního ruchu.
Založení oblastní organizace cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko vyplývá ze Strategie cestovního ruchu pro Pardubický kraj, a to v rámci opatření: Dokončení organizačního zajištění a stabilizace celého systému OCR (organizace cestovního ruchu) a dále z přijaté Koncepce cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko v rámci opatření: Strategický cíl A 2.1 – kapitola č. 8: návrh na zřízení samostatné organizace cestovního ruchu, která pomůže budovat partnerskou základnu veřejného, soukromého a neziskového sektoru.

Spolek byl založen k 1. červenci 2017 na základě shody zakládajících členů. Mezi tyto zakládající členy patří: Město PardubiceMAS Region Kunětické horyMAS BohdanečskoMAS Holicko a MAS Železnohorský region

Cíle organizace

Naším cílem je komunikace, koordinace a kooperace cestovního ruchu v oblasti Pardubicko, tvorba produktů oblasti Pardubicko a také marketingová komunikace Pardubicka coby jednoho celku, atraktivní oblasti s kvalitní nabídkou a sítí služeb.
Spokojenosti návštěvníků oblasti Pardubicko chce spolek dosáhnout důrazem na kvalitu poskytovaných služeb a také síťováním a propojováním aktérů cestovního ruchu v oblasti Pardubicko.

Orgány Spolku

Valná hromada – nejvyšší orgán
Předseda a místopředseda – statutární orgán
Rada – výkonný a rozhodovací orgán
Kontrolní výbor – kontrolní orgán

Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda spolku. Oba představitelé jsou zároveň členy rady spolku, která prakticky dohlíží na činnost a směřování spolku. K tomu účelu se rada spolku schází minimálně 4x ročně a určuje směr činnosti spolku. Dále rada spolku schvaluje přijetí zájemců o členství ve spolku. V průběhu činnosti rada schvaluje změny rozpočtu či změny plánu aktivit. Rada projednává a doporučuje ke schválení valné hromadě plán činnosti a rozpočet na dané období, výši členských příspěvků či například předkládá valné hromadě ke schválení výroční zprávu a účetní závěrku za dané období. Statutární orgán, kontrolní výbor i rada spolku jsou voleným orgánem a to na dobu 5 let.

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, která se dle stanov a jednacího řádu schází minimálně 1x ročně. Valná hromada je shromážděním všech členů spolku. Valná hromada schvaluje rozpočet a plán činnosti pro dané období a to na doporučení rady spolku. Valná hromada také schvaluje výroční zprávu a účetní závěrku za dané období. V kompetenci valné hromady je také v souladu s náležitostmi jednacího řádu například zrušení spolku či vyloučení člena spolku.

Účel, poslání a hlavní úkoly spolku 

Účel spolku vychází a navazuje na Strategii rozvoje cestovního ruchu pro turistickou oblast Pardubicko 2022-2026 schválenou v roce 2021 zastupitelstvem Statutárního města Pardubice a Deklaraci o partnerství a spolupráci v rámci Kraje Pernštejnů, která je naplňována od roku 2016. Účelem spolku je propojení subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru, přispívat k rozvoji cestovního ruchu v turistické oblasti Pardubicko a k vytvoření fungující spolupráce vedoucí k obohacení cestovního ruchu v oblasti. Posláním spolku je sdružování, spolupráce a společná propagace oblasti, prosazování společných zájmů v oblasti cestovního ruchu, včetně zlepšení kvality vedoucí ke zvýšení ekonomického prospěchu v oblasti.

Mezi hlavní úkoly spolku patří prosazovat, hájit a koordinovat společné zájmy členů spolku a ostatních aktérů cestovního ruchu v turistické oblasti. Marketingová komunikace turistických cílů a atraktivit v oblasti Pardubicko a marketingová komunikace oblasti jako celku. Komunikace s regionálním destinačním managementem, jakož i s úřadem Pardubického kraje. Tvorba produktů cestovního ruchu ve spolupráci s aktéry cestovního ruchu a také jejich následná a efektivní marketingová komunikace.
Aby bylo možné hlavní cíle a poslání spolu naplnit, je třeba realizovat tzv. síťování a komunikaci s aktéry cestovního ruchu na Pardubicku (3K platformu).

Financování činnosti spolku

Pardubicko – Perníkové srdce Čech je financováno z těchto zdrojů:

Pro budoucí fungování a rozvoj činnosti spolku je třeba se zaměřit na vícezdrojové financování.

Adresa sídla:

Pardubicko - Perníkové srdce Čech., z. s.
Klášterní 54, 530 02 Pardubice
IČO: 061 49 006

Kontakty na management organizace

Ing. Lenka Makovská
manažerka
GSM: +420 730 589 397
e-mail: makovska@topardubicko.cz