Co plánujeme

Vizí spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech je, že turistická oblast Pardubicko bude vnímána jako místo s bohatou historií, zajímavým kulturním dědictvím a nabídkou produktů, které budou využívat unikátních témat destinace. Že vstřícnost k návštěvníkům, spolupráce aktérů cestovního ruchu a široké spektrum produktů pomůže šířit pozitivní povědomí o turistické oblasti Pardubicko. A že se návštěvníci budou do oblasti rádi a pravidelně vracet, prodlužovat své pobyty a předávat pozitivní reference. Tuto vizi však nelze naplnit bez tvorby a rozvoje unikátních produktů cestovního ruchu a neustálého zvyšování kvality služeb. Přínosem nejen pro spolek, ale především pak pro aktéry cestovního ruchu a subjekty zapojené do těchto produktů bude adekvátní ekonomický přínos a zkvalitnění místního prostředí.

Konkrétně se chceme zaměřit na:

Rozšiřování členské a partnerské základny spolku

Základní podmínkou úspěšnosti rozvoje turistické oblasti Pardubicko je spolupráce a komunikace co největšího počtu aktivních aktérů cestovního ruchu. Vzhledem k tomu, že spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech je organizací mladou, je zapotřebí, aby postupnými kroky budovala svou důvěryhodnost a věrohodnost ve vztahu k současným i potenciálním členům spolku i dalším partnerům. Aby bylo možné určit, zda je postup spolku správný a z pohledu členů i partnerů efektivní, je třeba od zapojených aktérů získávat zpětnou vazbu. Díky zpětné vazbě od zapojených aktérů bude možné vyřadit redundantní činnosti a zaměřit se na společné cíle i postupy, které budou v souladu s představou zapojených, aktivních členů a partnerů z oblasti cestovního ruchu. Koordinační roli zde musí sehrát organizace cestovního ruchu, tedy spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech.

Tvorba produktů cestovního ruchu v oblasti Pardubicko

Produkt cestovního ruchu je na trhu v posledních letech stále více žádán a stává se základem ekonomické úspěšnosti každé destinace. Předpokladem vytváření produktů je kvalitní spolupráce aktérů v oblasti. Tvorba těchto produktů by mohla ovlivnit i prodloužení délky pobytů návštěvníků oblasti a částečně i zvýšit zájem návštěvníků o oblasti v době v současnosti méně vytížených měsících. 

Příprava produktů cestovního ruchu je dlouhodobým procesem, přičemž organizace cestovního ruchu by měla přispívat k propojování dílčích produktů do komplexnější nabídky, poskytovat osvětu k jejich tvorbě, příklady dobré praxe z jiných destinací a náměty na druhy produktů vhodných pro konkrétní oblast. Atraktivní nabídka cestovního ruchu turistické oblasti Pardubicko je založena na unikátních tématech destinace, které představují základ pro tvorbu klíčových produktů oblasti. Těmito tématy jsou koně, 2. světová válka, rod Pernštejnů, průmysl a moderní architektura. Tato témata představují potenciál pro příští marketingovou komunikaci oblasti a samotnou tvorbu klíčových produktů. 

Zvýšení návštěvnosti oblasti v období nižší vytíženosti HUZ

Nabídka cestovního ruchu v turistické oblasti Pardubicko zaznamenala v posledních letech značný nárůst především díky kulturním, sportovním a společenským akcím, které se stávají jedním z častých důvodů návštěvy celé oblasti Pardubicko. Období konání největších a tradičních akcí spolu s obdobím nejvyšší vytížeností HUZ v oblasti Pardubicko nám tak definuje období hlavní turistické sezóny a to od května do října. Období července a srpna je dle statistik vytíženosti HUZ nejúspěšnější částí roku, nicméně hlavní turistickou sezónu můžeme rozšířit dle dat vytíženosti HUZ právě na období od května do října. Dle statistik HUZ a počtu příjezdů navíc definujeme jako mimosezónu období od listopadu do března. Cílem je, aby se z turistické oblasti Pardubicko stala celoročně vyhledávaná destinace, a to za pomoci podpory nové nabídky produktů cestovního ruchu, která by návštěvníky do oblasti v těchto méně vytížených obdobích roku přilákala. Organizace cestovního ruchu by měla spolupracovat zejména s podnikatelskou sférou, provozovateli atraktivit i samosprávou a pravidelně vyhodnocovat pokrok v této oblasti.