Přírodní rezervace Baroch

  • Pěší trasy
  • S dětmi
  • Poznávací
Baroch je přírodní rezervace (č. 1926 vyhlášena v roce 1998) nacházející se jižně až jihozápadně od obce Hrobice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Předmětem ochrany této přírodní rezervace jsou zazemněný rybník, přilehlé rákosiny, lesní a luční společenstva, a také zdejší ornitologická lokalita.
Lokalita:
Kunětickohorsko
Adresa:
Srch | Hrobice
Kontakty:
http://www.obec-hrobice.cz
http://www.ochranaprirody.cz
Baroch je přírodní rezervace (č. 1926 vyhlášena v roce 1998) nacházející se jižně až jihozápadně od obce Hrobice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Předmětem ochrany této přírodní rezervace jsou zazemněný rybník, přilehlé rákosiny, lesní a luční společenstva, a také zdejší ornitologická lokalita.

Rezervace se nachází jen několik set metrů jižně až jihozápadně od zástavby obce Hrobice, ze které k jejímu severnímu okraji vede lesní cesta. Hranice rezervace kopírují silnice a je přístupná i po žluté turistické trase 7322 z nedaleké Kunětické hory a nádraží ve Stéblové. Celá tato zoologická i botanická lokalita má rozlohu 93,58 ha, z toho ochranné pásmo tvoří 62 ha. Rezervace je tvořena slatinnými loukami s bohatou flórou a faunou, je významným hnízdištěm ptactva. Bylo na ní zjištěno celkem 146 ptačích druhů, ze vzácnějších např. bukač velký, bukáček malý, chřástal malý, chřástal kropenatý, sýkořice vousatá, slavík modráček středoevropský, jeřáb popelavý, orlovec říční, Orel mořský, břehouš černoocasý, vodouš kropenatý, volavka bílá, čáp černý. Z dalších živočichů se zde vyskytuje i mnoho druhů vážek, obojživelníků (čolek obecný a velký, blatnice skvrnitá, rosnička zelená) a plazů (ještěrka živorodá, užovka obojková). K nejcennějším biotopům lokality patří mozaiky slatinných a bezkolencových luk, v nichž se vyskytují chráněné druhy rostlin, např. kruštík bahenní, prstnatec májový, prstnatec pleťový, hadilka obecná.